کمیسیونهای دندانپزشکی آسپا

برای انجام خدمات ارتودنسی و ایمپلنت و روکش بیش از سه دندان یا بریج (چنانچه در تعهدات قرارداد شرکت بیمه گزار باشد)، در ابتدا و قبل از انجام درمان باید طرح درمان بیمه شده در کمیسیونهای مرتبط آسپا تایید شود و سپس درمان مورد نظر انجام شود.